Wet Werk&Zekerheid: Wat verandert er per 1 juli 2014?

Wet Werk&Zekerheid: Wat verandert er per 1 juli 2014?

Wetsvoorstel Scholingsrecht: per 1 juli 2015 verplicht investeren in scholing

Onlangs heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet werk en zekerheid. Als de Eerste Kamer ook akkoord gaat met de maatregelen, staan er een aantal grote wijzigingen op stapel. Een deel van deze wijzigingen treedt al in werking per 1 juli 2014. Bereid u dus op tijd voor!

Door de invoering van de Wet werk en zekerheid gaat het ontslagrecht op de schop en gelden er straks strengere voorwaarden voor het werken met flexwerkers. De belangrijkste wijzigingen uit deze wet - zoals de hervorming van het ontslagrecht en de verkorting van de ketenbepaling – treden pas in werking per 1 juli 2015.

Voor tijdelijke contracten gaan per 1 juli 2014 de volgende maatregelen gelden:
- Wettelijke aanzegtermijn voor tijdelijke contracten van zes maanden of langer. Let op: hoewel de officiële datum van inwerkingtreding van dit voorstel 1 juli 2014 is, geldt er voor bestaande tijdelijke contracten een overgangsregeling. Sluit u vóór 1 juli 2014 een tijdelijk contract dat tijdens de looptijd deze datum overschrijdt, dan hoeft u pas per 1 augustus rekening te houden met de aanzegtermijn;
- U mag geen proeftijd meer opnemen in een tijdelijk contract van zes maanden of korter;
- U mag alleen een concurrentiebeding opnemen in een tijdelijk contract als dit noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen. U moet dit belang onderbouwen in het beding. Let hier overigens ook op bij contracten die u per 1 juli 2014 verlengt!

Denk ook alvast na over de einddatum van tijdelijke contracten.

De verkorting van de ketenbepaling gaat pas in per 1 juli 2015. Toch is het belangrijk om ook hier op tijd over na te denken. Inventariseer welke werknemers in uw organisatie een tijdelijk contract hebben en wat de einddatum hiervan is. De nieuwe ketenbepaling geldt alleen voor contracten die u per 1 juli 2015 sluit. Voor contracten die tijdens de looptijd deze datum overschrijden, gelden de oude regels en mag u dus nog de maximale termijn van drie jaar aanhouden.

Wetsvoorstel Scholingsrecht: per 1 juli 2015 verplicht investeren in scholing
Vanaf 1 juli 2015 bent u mogelijk verplicht om te investeren in de scholing van uw werknemers. Als de Eerste Kamer instemt met de Wet werk en zekerheid komt er dan namelijk expliciet een scholingsrecht in de wet te staan.

In de Wet werk en zekerheid – die vorige maand is aangenomen door de Tweede Kamer – is op het nippertje een scholingsrecht opgenomen. Bij de behandeling van het wetsvoorstel gaf minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan dat hij ontwikkeling en scholing belangrijk vindt, maar dat dit naar zijn mening onder goed werkgeverschap valt. PvdA en D66 pleitten echter voor een expliciet scholingsrecht in de Wet werk en zekerheid. Dit amendement is na stemming door de Tweede Kamer aangenomen.

Het scholingsrecht houdt in dat u een werknemer in staat moet stellen om scholing te volgen die noodzakelijk is voor het uitoefenen van zijn functie. U heeft ook een scholingsplicht als de functie van een werknemer komt te vervallen of als hij zijn eigen functie niet langer kan vervullen.

Alleen ontslag als herplaatsing niet tot de mogelijkheden behoort
De nieuwe wet bepaalt ook dat u een werknemer niet mag ontslaan op grond van disfunctioneren als zijn ongeschiktheid komt doordat u onvoldoende heeft geïnvesteerd in scholing. Bovendien mag u een werknemer straks alleen ontslaan als u daarvoor een redelijke grond heeft én herplaatsing (met of zonder scholing) van de werknemer niet tot de mogelijkheden behoort.

De Wet Werk en Zekerheid is nog niet definitief; dit wetsvoorstel moet nog door de Eerste Kamer worden behandeld.

Bron: HR-Rendement 19-03-2014


Reacties